ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» 15.12.2011 року (Протокол №16) було прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. Планується розмістити 8 298 259 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Оплата акцій буде здійснюватися відповідно до умов розміщення за ціною 0,25 грн. за 1 акцію, яка не є нижчою ніж ринкова вартість та номінальна вартість. Ринкова вартість акцій затверджена наглядовою радою Товариства 28.11.2011р. на підставі біржового курсу станом на 28.11.2011р., визначеного Київською міжнародною фондовою біржею. Загальна номінальна вартість акцій, пропонується до розміщення, – 2 074 564,75 грн. Форма існування акцій бездокументарна.
Станом на 15.12.2011р. співвідношення суми акцій, які розміщуються, до розміру статутного капіталу становить 145,539%, співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента - 100%.
На момент розкриття інформації Товариству не відомо чи може розміщення акцій призвести до зміни власника великого пакету акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в упpавлiннi товаpиством; отримання дивiдендів; отpимання в разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства пропорційно до вартості належних йому акцій товариства; отримання iнфоpмацiї пpо господарську дiяльнiсть товаpиства; обирати та бути обраним до органів управління товариства; передання свого права голосування довіренній особі (представнику); купівлі акцій товариства у порядку, визначенному законодавством та статутом; продаж акцій товариства в порядку, визначенному статутом; законодавством, внутрішніми документами товариства та рішеннями органів управління товариства, прийнятими відповідно до їх компетенції; переважне право на придбання додатково випущених акцій товариства, відчудження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та товариства; інші права, передбачені законодавством.
Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, в період з 14.02.2012 р. до 05.03.2012 р. включно з 9.00 до 16.00 години кожного робочого дня за ціною розміщення.
Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату проведення загальних зборів (15.12.2011 р.), на яких прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.
Розміщення здійснюється за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе, 40, з 06.03.2012р. по 30.03.2012р. включно, в робочі дні з 9-00 до 16-00 години у два етапи.
Перший етап розміщення акцій починається з 06.03.2012р. та закінчується 27.03.2012р. включно і буде проводитись з 9-00 до 16-00 години кожного робочого дня.
Другий етап розміщення акцій буде проводитись з 28.03.2012р. по 30.03.2012р. включно з 9-00 до 16-00 години кожного робочого дня. 
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування акціонером на відповідний поточний рахунок Товариства відповідно до поданої заяви та укладеного договору купівлі-продажу.
Кошти в національній валюті – гривні перераховуються на поточний рахунок Товариства в національній валюті № 26001347704, банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві, МФО 380805.
Мета розміщення та напрями використання отриманих коштів: для оновлення основних фондів, зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення обігових коштів для забезпечення статутної діяльності.
Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються: акції будуть розміщуватись виключно серед акціонерів товариства, на момент розкриття інформації пропозицій від членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, про придбання або про намір придбати акції не надходило.
Конвертації цінних паперів умовами розміщення не передбачено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пшеченко Олена Григорівна

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа